Heart4healing legt de volgende hieronder genoemde persoonsgegevens vast in het cliëntendossier.


Naam, adres, postcode, woonplaats van de client.


Geboortedatum van de client.


Telefoonnummer en e-mail van de client.


Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere
persoonsgegevens vast.
Godsdienst, gezondheid, zaken m.b.t. seksualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een
melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg en geweldsconflicten in het gezin.

Bij minderjarige cliënten:(16 jaar en jonger)
Ook naam, adres, postcode, woonplaats ,telefoonnummer en e-mail van beide ouders.
Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:
Huisarts en school van de minderjarige client.
Opmerking over er het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens:
Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit of
strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd.

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij ik mij op een
wettelijke uitzondering kan beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van de
gezondheidszorg, hulpverlening of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan.

Heart4healing is een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim en hierdoor aan geheimhouding
gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet van de geneeskundige
behandelovereenkomst(WGBO) . Ook geldt dit voor Heart4healing als complementaire
zorgverlening. Heart4healing is tevens geregistreerd bij de RBCZ.

Bij Heart4healing is Franka Molkenbuhr de enige die toegang heeft tot de dossiers,. Vanuit de
beroepscode heb ik een beroepsgeheim.


Ik bespreek wel eens met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dit gaat altijd
anoniem en onherkenbaar.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.
Behalve de AVG, zijn de WGBO(Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de
beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire
Zorg(RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik
persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens.


1 Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst(WGBO)ben ik als
zorgverlener verplicht om een medisch dossier bij te houden.


2 Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend
vanaf de datum van vastlegging.

3 Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch
beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

4 Minderjarigen
Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van 12, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt, is
tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem/haar uitoefenen of van diens voogd
verreist. De verrichting kan evenwel worden uitgevoerd, indien dit kennelijk nodig is, zonder de
toestemming van de ouders of voogd, teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen,
alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen
blijft wensen. Ouders van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de
behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit mede
gekoppeld is, aan het medebeslissingsrecht over de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit
inzagerecht, namelijk wanneer de professioneel van mening is dat de uitoefening van bepaalde
patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en
ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
 

5 Heart4healing
werkt met papieren cliënten dossiers die in een afgesloten kast worden bewaard.
Franka Molkenbuhr is de enige die hiertoe toegang heeft, net zoals bij de hieronder genoemde
gegevens op mijn computer.
Bij een eventueel ernstig datalek meldt ik dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ik heb een verwerkingsovereenkomst paraat, die indien nodig ingevuld en aangepast kan worden.